Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Play fullscreen
I feel like I'm about to fall, the room begins to sway
and I can hear the sirens but I cannot walk away
Hold me down, I'm so tired now
Aim your arrow at the sky
Take me down, I'm too tired now
Leave me where I lie

I thought I was flying but maybe I'm dying tonight.
"Gdyż nie ma większej  rzeźni niż pamięć." T. Jastrun
0075 f9e4 600
Sofokles “Król Edyp” (frag.)
Reposted byfireaway fireaway
8747 0cfd 600
Reposted bygingerglueinteressiert-mich-net
8202 f1f3 600
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
9800 d1ad 600
Reposted byHypothermiahornypigeonkreska-groteskaMalikorinzyniershampainundoneepartyhardorgtfocavebearndmythsistermorphineadlerek12Brainybrzoskviniasbguysdudku
9795 a38d 600
Reposted byedhell edhell
2900 c09e
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
Play fullscreen
Reposted byMaryiczaryzifireaway
may all your beacon burn!
It is sometimes an appropriate response to reality to go insane.
— Philip K. Dick
Reposted byp125pannakojotAMPLIDUDEgedranilisiazupa
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Opowiem Ci jak radziłam sobie z każdym dniem i każdym wieczorem. Jak przetrwałam każdą noc i jakim sposobem nie zrobiłam sobie żadnej krzywdy. Opowiem Ci, jak tamowałam łzy płynące z moich oczu i jak rozładowywałam emocje, których było mnóstwo. Zdradzę Ci, jakim sposobem przetrwałam ból odejścia i jak dokonałam tego, że normalnie funkcjonuję. Tak kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty, które tak mocno mnie wyniszczyły.
Reposted fromkarosia karosia viapassionative passionative
8079 3a70 600
D.
Reposted fromnonecares nonecares viapassionative passionative
1465 63ee 600
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viajustynki justynki
5266 e0f0 600
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaargasek argasek
“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo
Reposted bylisiazupa lisiazupa
9036 2338
Reposted frompszemek pszemek viamolotovcupcake molotovcupcake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl